Luôn có phương án khi ta biết suy nghĩ tích cực

Luôn có phương án khi ta biết suy nghĩ tích cực

Luôn có phương án khi ta biết suy nghĩ tích cực

Luôn có phương án khi ta biết suy nghĩ tích cực

Luôn có phương án khi ta biết suy nghĩ tích cực
Luôn có phương án khi ta biết suy nghĩ tích cực
Luôn có phương án khi ta biết suy nghĩ tích cực

Luôn có phương án khi ta biết suy nghĩ tích cực

Lão hòa thượng hỏi chú tiểu: Nếu bước lên trước một bước là TỬ, lùi lại một bước là VONG, con sẽ làm thế nào ?

Tiểu hòa thượng nói mà không hề do dự: Con sẽ đi sang bên cạnh

Bài học rút ra: Khi gặp khó khăn, đổi góc độ để suy nghĩ, có lẽ sẽ hiểu ra rằng: Bên cạnh vẫn còn có thêm một con đường

#HHPLAND

#tinhaysuutam

ĐỐI TÁC

Các khách hàng tiêu biểu đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Hưng Hiệp Phát Copyright @ 2018